Thông số kỹ thuật

                                                                                                            

             Màu đỏ oxit gốc CGP 1688 R2   

                         Giá bán: Liên hệ
                           

         
            Màu đỏ oxit gốc CGP 1688 R3
                           Giá bán: Liên hệ
 
                                                                                                             

         Màu vàng oxit gốc CGP 1688 Y2  

                        Giá bán: Liên hệ                                                                                         

      

         Màu vàng oxit gốc CGP 1688 Y1

                          Giá bán: Liên hệ