Bài viết

Các văn bản pháp quy về vật liệu xây không nung tại Việt Nam

Nghị định của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng: 


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-24a-2016-ND-CP-quan-ly-vat-lieu-xay-dung-308464.aspx


Thông tư số 13/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Thong-tu-13-2017-TT-BXD-quy-dinh-su-dung-vat-lieu-xay-khong-nung-trong-cac-cong-trinh-xay-dung-369468.aspxThông tư số 09/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng:X
Hỗ trợ trực tuyến