Nhật ký xuất hàng tháng 6

01/11/2016 09:48 SA  -   921

Ngày 2/6 : Tiếp tục xuất bán dây c huyền sản xuất gạch Terrazzo TP OP2 sang Bangladesh

 

026

Ngày 3/6 : Tiếp tục xuất bán dây chuyền sản xuất gạch Terrazzo TP OP2 đi Đà Nẵng.

Tại Đà Nẵng hiện có hơ 10 dây chuyền OP2, OP3 rồi.

 

036

 

Ngày 7/6 : Tiếp tục xuất bán dây chuyền sản xuất gạch không nung TP 15 đi Quảng Ninh!

 

076

  • Xuất bán dây chuyền Terrazzo và máy mài tự động đi Hải Dương.
  •  

 

0762

 

Ngày 17/6 : Tiếp tục xuất bán dây chuyền sản xuất gạch Terrazzo TP OP3 đi Hà Nam.

 

176

 

Ngày 28/6 : Xuất bán TP15 đi Trà Vinh

 

286

 

Ngày 30/6 : Xuất bán dây chuyền sản xuất gạch Terrazzo TP OP3 (Sản xuất gạch 500, 400, 300 đôi)

và dây chuyền sản xuất ngói xi măng màu đi Phú Thọ. Khách hàng đầu tư dây chuyền thứ 3.!

 

306

 

icon chay
script src="http://uhchat.net/code.php?f=3f3332">